Strona główna

Sonda

Kto jest za (w związku z planami w zakresie ViaMaris) ?:

Lokalni Przedsiębiorcy

Reklama

Reklama

Statut Sołectwa

Załącznik Nr 15

do Zarządzenia Wójta Gminy Puck

Nr 145/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.

 

TEKST JEDNOLITY

STATUT SOŁECTWA POŁCZYNO

Użyte w Statucie Sołectwa sformułowania oznaczają:

- Rada Gminy - Rada Gminy Puck,

- Wójt - Wójt Gminy Puck,

- Zebranie - Zebranie Wiejskie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Puck.
 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- Statutu Gminy Puck,

- niniejszego Statutu.

§2.

Sołectwo obejmuje miejscowość Połczyno.

XVI. ORGANY SOŁECTWA

§3.

1.Organami sołectwa są:

1/ Zebranie Wiejskie,

2/ Sołtys,

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§4.

 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.
 2. Sołtys jest organem wykonawczym w Sołectwie.

III. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA

§5.

Do zadań Sołectwa należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, współdziałanie z Gminą przy realizacji na terenie Sołectwa zadań określonych planem społeczno-gospodarczym gminy, zapobieganie klęskom żywiołowym i likwidacja ich skutków.

§6.

Zadania określone w § 5 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1/ podejmowanie uchwał w sprawie Sołectwa w ramach przyznawanych kompetencji,

2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,

3/ występowanie z wnioskami do Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,

4/ współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowania do nich wniosków dotyczących Sołectwa.

§7.

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo nawiązuje współpracę z sąsiednimi sołectwami zawierając porozumienie określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

IV. ŚRODKI FINANSOWE SOŁECTWA

§8.

 1. Środki finansowe Sołectwa stanowią:

1/ fundusze wydzielone w budżecie gminy,

2/ fundusze pochodzące ze składek mieszkańców Sołectwa,

3/ środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz Sołectwa,

4/ inne dochody przewidziane przepisami prawa.

2. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków finansowych.

§9.

 1. Plan finansowo - rzeczowy Sołectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.
 2. Środki finansowe sołeckie pochodzące z budżetu Gminy, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w uchwale podjętej przez Zebranie Wiejskie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i zatwierdzone przez Wójta Gminy.
 3. Gospodarkę finansową Sołectwa prowadzi Sołtys zgodnie z uchwałami Zebrania Wiejskiego.
 4. Sołtys przynajmniej raz w roku składa sprawozdanie Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.

V. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 10.

Zebranie Wiejskie tworzą wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze, zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad gmin.

§11.

1.Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, z zastrzeżeniem § 12 i § 21, ust. 4:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa mających

czynne prawo wyborcze w terminie 30 dni, licząc od dnia powiadomienia

Wójta Gminy,

3/ na polecenie Rady lub Wójta Gminy.

2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, co najmniej raz w roku.

3. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie może zwołać Wójt lub Rada Gminy ustalając miejsce, dzień i godzinę Zebrania.

§13.

 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty i wzięło w nim udział co najmniej 1/5 jego członków. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu wymagana do jego ważności ilość członków, to wówczas może być wyznaczony drugi termin Zebrania Wiejskiego, w tym samym dniu, nie wcześniej niż po upływie 15 minut, którego ważność nie jest zależna od ilości uczestniczących w nim członków.
 2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom ten, kto je zwołuje.
 3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, za wyjątkiem sytuacji określonych w§ 12 i §21, ust. 4.
 4. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje zwołujący Zebranie i protokolant.

§14.

Do zadań Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

 1. Wybór Rady Sołeckiej,
 2. Uchwalenie do dnia 10 marca każdego roku budżetu Sołectwa w granicach przyznanych środków finansowych przez Radę Gminy.
 3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami na rzecz społeczności wiejskiej.
 4. Decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych -jeżeli takie istnieją w Sołectwie.
 5. Inicjowanie   sposobu   wykorzystania   obiektów   użyteczności publicznej.
 6. Współpraca   z   organizacjami   i   podmiotami   gospodarczymi prowadzącymi działalność na wsi.
 7. Współdziałanie z Wójtem na rzecz ogólnego rozwoju Sołectwa.

§15.

 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów Każdemu członkowi Zebrania Wiejskiego przysługuje jeden głos.
 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić na wniosek 1/4 swojego składu o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje w ciągu 14 dni Wójtowi Gminy.

VI. SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§16.

 1. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
 2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1/ wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta,

2/ wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej

poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie,

3/ reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta oraz innych podmiotów życia publicznego,

4/ uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta,

5/ pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,

6/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,

7/ informowanie mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty

o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i Sołectwa,

8/ kierowanie akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk

żywiołowych,

9/ w miarę możliwości udzielanie pomocy podróżnym i turystom.

 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współpracuje z Radą
  Sołecką.

§ 17.

Rada Sołecka składa się z 5 osób.

 1. 1/ Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im Sołtys.

2/ Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.

3/ Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują obecni członkowie Rady Sołeckiej.

 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa, a w szczególności:

1/ opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów uchwał oraz projektów pracy samorządu sołectwa,

2/występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,

3/ organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,

4/ współdziałanie z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań.

VII. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§18.

Wybory Sołtysa zarządza Rada Gminy.

§19.

 1. Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 2. Kandydować na sołtysa może mieszkaniec Sołectwa, posiadający meldunek stałego pobytu oraz czynne prawo wyborcze.
 3. Kandydat na sołtysa musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie, a także przedłożyć 15 podpisów osób popierających kandydata. Lista osób opierających kandydaturę musi odpowiadać wymogom stawianym kandydatom na radnych.
 4. Wybory przeprowadzają Sołeckie Komisje Wyborcze powołane przez Wójta.
 5. Powołana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjęcia zgłoszeń kandydatur i sprawuje nadzór nad pracami Sołeckich Komisji Wyborczych.
 6. Sołeckie Komisje Wyborcze przeprowadzają głosowanie, ustalają wyniki wyborów, sporządzają protokół wyników głosowania i podają wyniki wyborów do publicznej wiadomości.
 7. Członkiem Sołeckiej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa.
 8. Wybory przeprowadza się w określonym dniu, godzinach i w lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta
 9. Spis wyborców uprawnionych do głosowania dla poszczególnych sołectw sporządza Urząd Gminy.
 10. Obsługę techniczną tj. dostarczenie niezbędnego wyposażenia lokalu oraz wyposażenie komisji sołeckich w niezbędne materiały, w tym przede wszystkim karty do głosowania zabezpieczy Wójt Gminy.
 11. Karty do głosowania ostemplowane pieczątką Wójta Gminy wydawane są na podstawie dowodu stwierdzającego tożsamość, a ich odbiór potwierdzany jest podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
 12. Za wybranego na sołtysa uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 13. W przypadku równej liczby otrzymanych głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, o wyborze na Sołtysa decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminną Komisję Wyborczą w obecności Sołeckiej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzędu Gminy w ustalonym terminie przez Wójta. Kandydaci mają prawo uczestniczyć przy losowaniu.
 14. W przypadku zgłoszenia tylko 1 (jednego) kandydata na Sołtysa, wymagana jest minimum 20 % frekwencja w wyborach.
 15. Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego, zwołanym po wyborach Sołtysa.
 16. Członkami Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy w ramach określonej liczby członków uzyskali większą liczbę ważnie oddanych głosów od pozostałych kandydatów.
 17. W przypadku równej liczby otrzymanych głosów przez dwóch lub więcej, przeprowadza się na tym samym Zebraniu głosowanie uzupełniające spośród tych kandydatów.

§20.

Przyjęcie funkcji przez nowo wybranego Sołtysa oraz przekazanie dokumentów wraz z pieczątkami Sołtysa i Rady Sołeckiej następuje w terminie do 60 dni po wyborach.

VIII. ODWOŁANIE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§21.

 1. O odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej
  członków mogą wystąpić:

1/ Wójt Gminy,

2/ mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał co najmniej 10 % poparcia wyrażonego podpisami osób uprawnionych do głosowania w sołectwie.

 1. Wnioski o odwołanie kierowane są do Wójta.
 2. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu.
 3. O zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu przedstawienia wniosku o odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków zarządza i zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę Zebrania.
 4. Mieszkańców sołectwa powiadamia się o Zebraniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 5. Przedstawienie wniosku nie może nastąpić zaocznie, chyba, że zainteresowany nie przybędzie na posiedzenie Zebrania Wiejskiego bez podania ważnej przyczyny nieobecności, np. przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o chorobie.
 6. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień.
 7. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w toku kadencji.
 8. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej jest równoznaczne z zarządzeniem przez Wójta wyborów uzupełniających.
 9. odwołaniu Sołtysa zadecyduje referendum - głosowanie tajne i bezpośrednie, przeprowadzone w sołectwie.
 10. Referendum jest ważne, jeżeli uczestniczyło w nim co najmniej 30 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
 11. Referendum należy przeprowadzić w terminie do 45 dni licząc od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego, na którym przedstawiono wniosek o odwołanie.
 12. Wybory Sołtysa przeprowadza się w terminie do 30 dni po przeprowadzeniu referendum.

IX. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

§22.

 1. W przypadku zwolnienia stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i wnosi do Wójta o przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
 2. Stwierdzenie wakatu może nastąpić w przypadkach: 1/ odmowy przyjęcia obowiązków.

2/ pisemnego zrzeczenia się pełnienia funkcji.

3/ utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu

wyborów.

4/ prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

5/ śmierci..

§23.

Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych dla wyborów.

§24.

Sołtys lub członek Rady Sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających pełni funkcję do końca trwającej kadencji.

X. NADZÓR I KONTROLA

§25.

 1. Nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców wsi sprawuje
  Rada Gminy.
 2. Wójt może zawiesić wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego lub
  decyzję organu wykonawczego samorządu mieszkańców, jeżeli
  uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchylić uchwałę może natomiast Rada Gminy na Sesji.
 3. Wójt może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
 4. Rada Gminy ma prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa oraz może dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach organów Sołectwa, dokonywać oceny pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizować wymianę doświadczeń w tym zakresie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26.

Zmiany niniejszego Statutu może dokonać Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 

Tekst pochodzi z dokumentu ze strony bip.gmina.puck.pl

Partnerzy Serwisu

Kto Nas LUBI :)

Przydatne Linki

 

Oddaj krew - Krew ratuje życie

 

 

 

Kliknij baner po szczegóły.

Ostatnie komentarze

Pogoda

Nasza pozycja w sieci

PRchecker.info